تری سدیم فسفات

آنالیز تری سدیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 2 تا 3 میلیمتر
رطوبت حداکثر 0/1 درصد
کلر کمتر از 50ppm
سدیم 18/0درصد
Na2O 24/2 درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 12 مولکول
فسفر 8/1 درصد
P2O5 18/5 درصد
سولفات صفر
PH 12
خلوص 99/3 درصد