استات سدیم

آنالیز استات سدیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 1 الی 3 میلیمتر
رطوبت 0/01 درصد
آب تبلور 4 مولکول
نقطه ذوب 60 درجه سانتیگراد
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
وزن مخصوص کریستال 1/45 گرم بر سانتیمتر مکعب
کلر کمتر از 200ppm
PH 7/5 – 8
خلوص 99 درصد