آنالیز نیترات سدیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 0/5 الی 1/5 میلیمتر
رطوبت 0/2 درصد
کلر 500ppm
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
سدیم 26/9 درصد
Na2O 36/2 درصد
دانسیته ظاهری 1/16 گرم بر سانتیمتر مکعب
PH 7 – 5
خلوص 99/4 درصد