آنالیز تری سدیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد ۲ تا ۳ میلیمتر
رطوبت حداکثر ۰/۱ درصد
کلر کمتر از ۵۰ppm
سدیم ۱۸/۰درصد
Na2O ۲۴/۲ درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از ۰/۰۰۱ درصد
آب تبلور ۱۲ مولکول
فسفر ۸/۱ درصد
P2O5 ۱۸/۵ درصد
سولفات صفر
PH ۱۲
خلوص ۹۹/۳ درصد