سولفات پتاسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از 1/5 میلیمتر
رطوبت 0/1 درصد
کلر حداکثر 0/06 درصد
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/01 درصد
پتاسیم 44/4 درصد
K2O 53/5 درصد
گوگرد 18/2 درصد
سدیم 0/1 درصد
PH 7 – 6
خلوص 99/0 درصد