طراحی جدول

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد 1 تا 3 میلیمتر
رطوبت 0/2 درصد
کلر 100ppm
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
نقطه ذوب 95 درجه سانتیگراد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 6 مولکول
منیزیم 9/3 درصد
MgO 15/4 درصد
نیتروژن 10/8 درصد
PH 7 – 6
خلوص 99/5 درصد