آنالیز سولفیت روی

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از 0/5 میلیمتر
آب تبلور 1 – 2مولکول
سولفات 2/9 درصد
سولفیت 45/5 درصد
روی 37/2 درصد