آنالیز نیترات استرانسیم

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد کمتر از 0/5 میلیمتر
رطوبت 0/1 درصد
فلزات سنگین کمتر از 5ppm
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/01 درصد
PH 7/5- 6/5
خلوص 98/0 درصد