آنالیز پتاسیم کلراید

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 0/3 الی 1/5 میلیمتر
رطوبت 0/1 درصد
پتاسیم 51/9 درصد
K2O 62/5 درصد
کلر 47/2 درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
سدیم کمتر از 0/2 درصد
سولفات ندارد
آهن کمتر از 5ppm
خلوص 99 درصد