آنالیز منو سدیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا شفاف به ابعاد 2 تا 4 میلیمتر
رطوبت 0/01 درصد
کلر کمتر از 50ppm
سولفات ناچیز
نقطه ذوب 60 درجه سانتیگراد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 2 مولکول
سدیم 14/7 درصد
Na2O 19/8 درصد
P2O5 45/2 درصد
PH 4/6
خلوص 99/5 درصد