آنالیز دی سدیم فسفات

لطفا جهت دریافت برگ آنالیز کلیک نمائید .

نام آزمایش گزارش آزمایش
نوع دانه بندی بلور کاملا سفید به ابعاد 2 تا 3 میلیمتر
رطوبت حداکثر 0/1 درصد
کلر کمتر از 50ppm
سدیم 12/7درصد
Na2O 17/2 درصد
مواد غیر محلول در آب کمتر از 0/001 درصد
آب تبلور 12 مولکول
فسفر 8/6 درصد
P2O5 19/8 درصد
سولفات 5ppm
PH 9
نقطه ذوب 34 درجه سانتیگراد
خلوص 99/5 درصد